O nama

Prednosti platforme Nabavke.ba

 • Platforma omogućava brzu i jednostavnu objavu nabavki te odabir najboljih i najpovoljnijih ponuda.
 • Kroz proces nabavke i mogućnost komunikacije između naručioca i više ponuđača, dolazimo do detaljne specifikacije roba i usluga.
 • Efikasnu i jednostavnu analizu ponuda.
 • E-aukcije koje omogućavaju da ponuđači-sudionici aukcije pregovaraju između sebe na način da naizmjenično snižavaju cijene tokom trajanja aukcije, za razliku od klasičnog oblika nabavke gdje ponuđač pregovara sa kupcem.

Prednosti E-aukcije

 • Ponuđači pregovaraju među sobom
 • Elektronska komunikacija
 • Postupak nabavke traje kraće nego kod klasičnog oblika nabavke.
 • Postupak pregovaranja traje u prosjeku do 1 sata.
 • Prosječna cjenovna sniženja 10-25%
 • Precizni vremenski rokovi
 • Otvorenost prema novim dobavljačima (višestruko veći broj ponuđača)
 • Transparentnost postupka (fer i etički), promptne povratne informacije s provedene aukcije

U klasičnom postupku nabavke kupac sačinjava i u pisanom obliku prosljeđuje ponuđačima upit u kojemu detaljno specificira sve potrebne podatke o robama ili uslugama koje namjerava nabaviti. Po potrebi prilaže i odgovarajuću tehničku dokumentaciju i nacrte. Po primitku kupčeva upita ponuđač u zadanom roku sačinjava i kupcu dostavlja svoju pisanu ponudu. Kupac analizira ponudu i u završnom dijelu postupka nabavke, kupac i ponuđač pregovaraju o ponuđenoj cijeni i ostalim uslovima i ako se usaglase, s odabranim ponuđačem potpisuje se ugovor kojim on dobiva status dobavljača.

Kod postupka nabavke na platformi Nabavke.ba naručilac objavljuje nabavku sa inicijalnim informacijama o tehničkim karakteristikama i uslovima nabavke. Nakon prijave za nabavku dobavljači imaju mogućnost komunikacije sa naručiocem u svrhu definisanja detalja vezanih za karakteristike i uslove nabavke. Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručilac vrši analizu ponuda nakon čega vrši odabir najpovoljnije ponude ili organizuje E-aukciju za koju šalje poziv odabranim ponuđačima. Naručilac definiše vrijeme trajanja aukcije unutar kojega se ponuđači međusobno nadmeću snižavajući cijene, i onaj ponuđač koji po isteku aukcije kupcu ponudi najnižu cijenu - dobiva posao.

loading ...