Uslovi korištenja

Uvod

Ukoliko ste naručilac ili ponuđač Vi ste vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedene Uslove korištenja portala Nabavke.ba, te se vaše posjećivanje / korištenje stranica Nabavke.ba smatra potpunim prihvatanjem Uslove korištenja portala Nabavke.ba. Molimo vas da portala Nabavke.ba ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga portala Nabavke.ba, jednako kao i sve druge kompanije Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Za vrijeme korištenja portala Nabavke.ba, primjenjuju se ovdje navedeni Uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nabavke.ba zadržavaju pravo promjene sadržaja Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Nabavke.ba nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Uslova korištenja, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Nabavke.ba.

Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice Nabavke.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Nabavke.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja naručioca i ponuđača.

U svrhu oglašavanja na web sajtu Nabavke.ba, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na Nabavke.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Nabavke.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Nabavke.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Nabavke.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

Nabavke.ba garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Nabavke.ba može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi Nabavke.ba, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika Nabavke.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Nabavke.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem Nabavke.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Uslovima korištenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Nabavke.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Nabavke.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Zaštita autorskih prava

Podaci na Nabavke.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na Nabavke.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Nabavke.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „Nabavke.ba“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www. Nabavke.ba su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Nabavke.ba, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu Nabavke.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Nabavke.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Nabavke.ba.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Nabavke.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na

Nabavke.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika.

Nabavke.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Nabavke.ba, a posebno u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na Nabavke.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača Nabavke.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Nabavke.ba administracije)
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Nabavke.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
 • zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
 • brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
 • predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime Nabavke.ba administracije i njenih uposlenika
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Nabavke.ba
 • korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

Nabavke.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Garancija

Nabavke.ba ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost nabavke ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga

 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma ili ugovora
 • prihvatanje poslate ponude i zaključivanje ugovora nakon analize ponuda i organizovanja          e-aukcije
 • mogučnost odustajanja naručioca od procesa nabavke u bilo kojem trenutku procesa nabavke
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Nabavke.ba sve vrijeme
  Odgovornost

  Nabavke.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

  • korištenja stranice Nabavke.ba
  • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Nabavke.ba
  • informacija na stranici Nabavke.ba
  • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Nabavke.ba
  • postupaka korisnika Nabavke.ba
  • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
  • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Nabavke.ba korištenja stranica koje nisu pod domenom www. Nabavke.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Nabavke.ba, kopirajući stranicu www.Nabavke.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

  Nabavke.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Nabavke.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane Nabavke.ba. Nabavke.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Nabavke.ba na taj način. Nabavke.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Nabavke.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Nabavke.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.
  Dobavljač koji želi da učestvuje na e-aukciji prije početka e-aukcije mora provjeriti svoju internet konekciju. Nabavke.ba nemaju nikakvu odgovornost ukoliko učesnik e-aukcije nije mogao da pošalje svoju ponudu za vrijeme e-aukcije.

Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.
Vlasnici Nabavke.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.Nabavke.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Nabavke.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Uslovima korištenja Nabavke.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

Sarajevo, mart 2020.

loading ...